درباره ما

باور خبر می کوشد رسانه و مرجع امین و صادق برای جامعه باشد.
ما بر این باور هستیم برای رشد و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی یک کشور می بایست با تکیه به ارزش های والای انسانی وام دار هیچ گروه و حزب و دسته سیاسی نباشیم .
ما باشعار (باورخبر رسانه راست گویان ) به دنبال ارزش آفرینی در سرزمین مقدس و تمدن پر آوازه پارسی هستیم.

بدون تردید این پهنه قدیمی و افسانه ای سرشار از حس خوبی هاست.ما زیباترین ترانه ها را درشهر خورشید می سراییم و هزار پنجره می شویم تا در کشاکش زندگی
مرهم زخم هم میهنان باشیم.
باورخبر طلیعه بیداری هر روزایرانیان است تا بتوان امید و نور را به نفس های گرم پیوند زد
تا دراین رهگذر نقشی از آفرینش و بالندگی از خرد و اندیشه ؛پویا و به یادگار بماند.

باور خبر دیدگاه مدیریت فرهنگ آفرینان فرهنگ آفرینان مانوش

فرهنگی

اخبار سیاسی