تماس با ما

صاحب امتیاز : مهدی صدیقیان
مدیر مسئول : سیمین منجزی(درحال تغییر)

سردبیر : علیرضا جعفری

نشانی : تهران -بلوار کشاورز-خیابان ۱۶آدر-کوچه عبدی نژاد-پلاک۸-طبقه۲

صندوق پستی ۵۱۵۷ – ۱۴/۵۵

تلفن : ۰۹۳۸۵۴۸۶۲۲۷

باور خبر دیدگاه مدیریت فرهنگ آفرینان فرهنگ آفرینان مانوش

فرهنگی

اخبار سیاسی